Fuco pure ฟูโก้ ผ่าน อย.หรือยัง ?

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Fuco pure ฟูโก้ ผ่าน อย.หรือยัง ?

toeyproduct@gmail.com


ฟูโก้ ผ่าน อย. สากลของประเทศสหรัฐอเมริกา และได้รับสิทธิบัตรรับรอง ทั้งในเรื่องของคุณภาพและความปลอดภัย สินค้าผลิตจากอเมริกา นำเข้ามาจากอเมริกา สาหร่ายที่นำมาใช้ในการผลิต นำเข้าจากประเทศออสเตรเลีย