รับประทาน FUCO PURE กี่กระปุกจึงจะลดน้ำหนักได้ประมาณ 10 กิโล ?

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

รับประทาน FUCO PURE กี่กระปุกจึงจะลดน้ำหนักได้ประมาณ 10 กิโล ?

toeyproduct@gmail.com
This post was updated on .

FUCO PURE ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายและการระบบเผาผลาญของแต่ละคนและการทำกิจกรรมแต่ละวัน หากต้องการลด 10 กิโลกรัม (จากผู้ที่ลดได้จริง ทาน 3 ฟูโก้ กระปุก ควบคู่กับการออกกำลังกายเล็กน้อย เช่น ยกเวท แขม่วหน้าท้อง การเดินเร็วสลับช้า และต้องทานอาหาร ห้ามอด ) และทำการควบคุมอาหารไปด้วยกัน