กินแล้วต้องออกกำลังกายอีกหรือไม่ ?

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

กินแล้วต้องออกกำลังกายอีกหรือไม่ ?

toeyproduct@gmail.com


กินแล้วไม่ต้องออกกำลังกายได้เพราะสารฟูโก้แซนทินทำหน้าที่สลายไขมันและทำหน้าที่เหมือนไขมันดีที่มาย่อยสลายไขมันเลวในร่างกายตามธรรมชาติอยู่แล้ว แต่การออกกำลังการจะช่วยให้การเผาผลาญดีขึ้นและเห็นผลได้เร็วขึ้น