มีลูกค้า ฟูโก้ ถามว่าถ้าไม่กินข้าว กินฟูโก้ได้ไหม

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

มีลูกค้า ฟูโก้ ถามว่าถ้าไม่กินข้าว กินฟูโก้ได้ไหม

toeyproduct@gmail.com


กินได้ ไม่จำเป็นต้องอดอาหาร แต่ถ้าไม่กินข้าวเลย มันจะไม่มีอะไรไปเป็นพลังงานในการเผาผลาญไขมัน
ข้าวหรืออาหารที่เรากินเข้าไปทุกๆมื้อนั้นส่วนหนึ่งถ้ากินเกินไปกว่าที่จะใช้พลังงาน มันก็จะเก็บไว้เป็นไขมันในตัว (อ้วน)
แต่ถ้าเราไม่กินเลย มันจะไม่มีการย่อยในกระเพาะ ไม่มีการนำสารอาหารเข้าไปในเซล์ไขมัน หรือเซลอื่นๆ ที่ต้องการสารอาหารในการย่อยสลาย หรือเป็นพลังงานสำหรับใช้ในการย่อยสลายไขมัน มันก็จะทำให้ความอ้วนลดอยู่ในช่วงแรกๆ
แต่ต่อมารางกายมันก็จะเข้าสู่ภาวะจำศีล เพราะมันคิดว่าเราไม่มีอาหารกิน ร่างกายมันจะยิ่งลดการเผาผลาญพลังงาน
แล้วพอเราอดอาหารได้สักพัก แล้วเรากลับมากินข้าวอีก ร่างกายมันก็จะโยโย่
อ้วนกว่าเดิม เพราะร่างกายจะคิดว่าในช่วงจำศีลมันจะเผาผลาญอาหารน้อย ดังนั้นอาหารที่กินมันก็จะไปสะสมเป็นไขมันแทน(ไม่ได้ถูกเอามาใช้)

x3544drx